Sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego Intergrupy „Midlands” które odbyło się 26.06.2016 w Polish Milenium House w Birmingham.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11 stej.

W spotkaniu wzięło udział 9 grup z następujących miejscowości:
– Birmingham
– West Bromwitch
– Rugby
– Derby
– Gloucester
– Hereford
– Leicester
– Nottingham
– Coventry

Na początku wszyscy przywitaliśmy się tekstem Aowskim „Jestem Odpowiedzialny” po czym Adam z Birmingham został poproszony o poprowadzenie pierwszego spotkania.
Planowane wybory służb odbyły się, w rezultacie czego zostały wybrane służby:
-Rzecznik
-Mandatariusz
-Łącznik internetowy
-Sekretarz
-Skarbnik
-Kolporter
-Kronikarz intergrupy

Propozycja Adama aby wszyscy obecni mieli prawo głosu spotkała się z ogólną aprobatą.

Intergrupa podjęła decyzje o pozostaniu przy nazwie Midlands.

Podjęliśmy też decyzje że będziemy spotykać się raz na dwa miesiące i rotacyjnie będą to dni sobota albo niedziela.

Decyzją intergrupy spotkania odbywać się będą w Birmingham w Polish Milenium House lub w West Bromwitch w Weosley Methodist Church.
Grupy które organizują spotkanie ponoszą koszty organizacji.

Intergrupa ustaliła że kadencyjność służb wynosić będzie 2 lata przy czym po rocznym pełnieniu służby, służebny zobligowany będzie do złożenia raportu z pełnionej służby, wtedy sumienie intergrupy udzieli mu wotum zaufania lub nie.

W toku dyskusji przegłosowaliśmy że osoby wybrane na „cieni” osób pełniących służbę nie będą automatycznie przejmować służby po zakończeniu kadencji osoby ją pełniącej, nastąpi wtedy głosowania nad nową zgłoszoną kandydaturą. Jako kandydat może być również osoba pełniąca obecnie służbę cienia.

Intergrupa podjęła również decyzje o zwrocie kosztów przejazdu jedynie osobom pełniącym służbę w intergrupie.

Podjęliśmy też decyzje odnośnie pakietów startowych dla nowo powstałych grup AA – ustaliliśmy że będzie to kwota 30 funtów. Przy czym ulotki i wydawnictwa promujące posłanie niesienia pomocy będą dostępne w ramach rozsądku na koszt intergrupy.

Pokrycie opłat związanych z prowadzeniem strony internetowej – 1 rok 10 funtów, potem 27 funtów opłata roczna spoczywa na intergrupie.

Łącznik Internetowy został zobowiązany do wymienienia się adresami mailowymi z innymi intergrupami aby udostępnić przejrzystość działania naszej intergrupy.

Podczas spotkania wynikło też kilka pytań na które spróbujemy odpowiedzieć sobie podczas następnego spotkania,a mianowicie:
– Czy raport skarbnika ma być umieszczany wraz ze sprawozdaniem Intergrupy czy też ma być dostępny w innej formie.
– Czy kolporter może przekazać nadwyżkę finansową do kasy intergrupy
– Propozycja organizacji kolportażu w formie kilku punktów „komisowych”na innych grupach
– Wybór „cieni”poprzez konsultacje na grupach
– Propozycja służby informacji telefonicznej.

Mandatariusz intergrupy zaproponował aby intergrupa przyczyniła się do pomocy organizacji warsztatów grupom które wyrażą taka chęć. W skład zespołu organizacyjnego weszli:
– Grzegorz Coventry
– Ryszard Derby
– Waldek Hereford
– Bogdan Birmingham
Intergrupa zaaprobowała pomysł i zgodziła się na pokrywanie opłat za wynajem sali i ewentualne koszty jakie poniesie spiker.

Mandatariusz wystąpił do intergrupy o przyznanie pakietu ulotek „Rzut oka na AA” oraz plakatów z zasobów intergrupy celem przekazywania tych materiałów lokalnym służbom angielskiego AA przy współpracy z naszymi grupami działającymi na danym terenie.

Wszystkie decyzje były podejmowane przez głosowanie i zatwierdzane większością głosów. Do głosowania było uprawnionych 19 osób.

W skład nowo wybranych służb weszli:

-Rzecznik intergrupy Adam – Birmingham (Cień Wiesław Leicester)

-Mandatariusz Grzegorz – Coventry (Cienie Przemek Nottingham, Waldek Hereford, Mariusz Derby)
-Sekretarz Bogdan West Bromwitch

-Skarbnik Marzena Gloucester (Cień Leszek Birmingham)

-Kolporter Krzysztof Gloucester

-Łącznik internetowy Krzysztof Hereford

-Kronikarz intergrupy Sylwia Birmingham

Intrgrupa przypomina też o wydarzeniach które będą traktowane jak stałe, coroczne:

-Wrzosowiska okolice Sheffield pod koniec Sierpnia
-Zlot Radości Maj

Grupa AA Forest oraz grupa Al-anon z Nottingham zapraszają serdecznie na piątą rocznicę powstania grupy.
Miting odbędzie się 16.07.2016 o godzinie 16stej.
Adres: 2 Sherwood Rise
NG7 6JN
Nottingham

Spotkanie intergrupy zakończyło się ok. godziny 15stej modlitwą o Pogodę Ducha. Następne spotkanie przewidziane jest na początek września (dokładna data i godz. będzie podana później) w Polish Milenium House w Birmingham.

Po zakończeniu spotkania osoby chętne mogły uczestniczyć w mitingu rocznicowym grupy „Jedność”, grupa obchodziła swoja ósmą rocznice powstania grupy.

Następne spotkanie intergrupy odbędzie się 03.09.2016 o godz. 16,30

Birmingham
Polish Millenium Hous
Bordesley Street
B5 5PH

Spotkanie zakończyło się odmówieniem Modlitwy o Pogodę Ducha.