Intergupa rozpoczęła się od wspólnego odczytania tekstu “Jestem odpowiedzialny”.

W pierwszej części poszczególne służby zdały raporty ze swojej działalności z ostatniego roku.

Rzecznik – nie było zastrzeżeń, zadania wykonywane na bieżąco

Skarbnik – rozliczenie finansowe ze Zlotu Radości i poinformowanie o stanie kasy. Zlot Radości przynióśł dochód, wszystkie rachunki zostały zapłacone. Całość rozliczenia skarbnik przygotuje na następną Intergrupe. Co do prowadzenia nie było zastrzeżeń.

Łącznik internetowy- nie było zastrzeżeń, wszystkie zadania zostały wykonane w dużo większym wymiarze niż zaplanowano

Kolporter – nie było zastrzeżeń, stan literatury uzupełniany jest na bieżąco. Spadła sprzedaż literatury na grupach.

Mandatariusz – pierwsze półrocze bez wykonanych zadań z różnych powodów ( osobistych i stanu finansowego Intergrupy), w drugim półroczu nawiązano kontakt z Intergupą Londyn oraz Intergrupą i grupami angielskimi. Z powodów finansowych nie braliśmy udziału w Konferencji Regionu

Sekretarz – nie było zastrzeżeń

Zespół warsztatowy – udało się rozpocząć cykliczne warsztaty w Birmignham, oraz kilka warsztatów na grupach. Nie było zastrzeżeń

Koordynator PiK – uruchomiono linię telefoniczną PiK dla regionu Midlands. Dyskusja na temat sposobu dobierania dyżurnych.

Zespół ds Biuletynu – uruchomony przed końcem pierwszego roku działania Intergrupy Midlands. Nie bylo zastrzeżeń

W drugiej części były wolne wnioski oraz wybieranie nowych służebnych

W wolnych wnioskach grupy zwracały się o pomoc finansową do Intergrupy, wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rzecznik Intergrupy wniósł o nakreślenie głównych celów Intergupy na kolejny rok. Propozycje głównych celów będą poddane dyskusji na kolejnej Intergupie w lipcu br.

Grupa “Razem” w Hereford wyszła z propozycją, aby Zlot Radości w przyszłym roku był organiozowany w Tarrington, ze względu na lepsze zaplecze socjalne dla dzieci, oraz lepsze zaplecze kuchenne i miejsca parkingowe.

Omówiono Zlot Radości w Birmigham. Jedyne zastrzeżenia to brak zaplecza dla dzieci, kuchnia na sali mityngowej, brak miejsc parkingowych. Rzecznik Intergupy, oraz wszyscy służebni podziękowali organizatorom za zorganizowanie Zlotu, oraz wszystkim którzy podczas Zlotu pełnili służby.

Wybranie nowych służebnych:

Rzecznik Intergupy Adam z powodów osobistych zrezygnował z pełnienia służby.

Służbę Rzecznika Intergrupy objął Waldek z Hereford

Cień rzecznika – Zbyszek z Northampton

Serdeczne podziękowania dla Adama za rok wspaniałej służby dla Intergrupy, za scalenie nas, wspieranie swym doświadczeniem i za pomoc w uruchomieniu wielu projektów.

Grzegorz z Coventry zdał z powodów osobistych służbę Mandatariusza, jednakże cały czas będzie uczestniczył w nawiązywaniu kontaktów z angielskim AA

Nowym Mandatariuszem została Katarzyna z Bristol

Ze względu na objęcie służby Mandatariusza Katarzyna zrezygnowała ze służby Sekretarza. O służenie jako Sekretarza poproszono Krzysztofa z Corby. Odpowiedź ma dać na kolejnej Intergrupie.

Intergrupę zakończono wspólną modlitwą o Pogodę Ducha